Veelgestelde vragen

Version imprimable Accès aux FAQ

MKB vragen

Over Coface

In het algemeen dient u er vóór levering op toe te zien dat u een toereikende dekking krijgt op uw afnemer. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvragen van een kredietlimiet. Via ons online systeem Cofanet bent u direct verbonden met onze database waarin informatie en beoordelingen staan over meer dan 65 miljoen bedrijven.
Mocht uw afnemer niet betalen op de overeengekomen vervaldag, dan voert u in eerste instantie zelf op minnelijke wijze het debiteurenbeheer. In het kredietverzekeringscontract komen wij met u overeen na welke periode u vervolgens de onbetaalde vordering aan ons uit handen geeft. Mocht ook ons incasso niet succesvol zijn en/of uw debiteur failliet gaan, dan krijgt u de schade-uitkering in overeenstemming met de voorwaarden in uw kredietverzekeringsovereenkomst.

Onze belangrijkste missie is het verzekeren van bedrijven - van MKB'er tot multinational - tegen onbetaalde debiteurenvorderingen, die een bedreiging vormen voor hun activiteiten. Daarom hebben wij uitgebreide kredietverzekeringsoplossingen waarmee u uw risico's kunt identificeren en managen. De verzekeringsdekking geeft u bovendien de gemoedsrust waardoor u zich kunt richten op de groei en het succes van uw onderneming.
 
Deze "made by Coface" bescherming is gebaseerd op een efficiënt risicopreventie-systeem: onze experts over de hele wereld analyseren de financiële kracht van bedrijven en anticiperen op betalingsachterstanden. Door deze voortdurende observatie kunnen wij u waardevolle informatie bieden over uw gehele of een deel van uw klantenportefeuille.
 
Met onze diepgaande kennis van debiteuren en lokale markten kunnen wij u op maat gemaakte adviezen en diensten bieden. Daarnaast kunnen wij snel actie ondernemen wanneer risico's of onbetaalde rekeningen realiteit worden. Dit reactievermogen is mogelijk dankzij de relatie die wij hebben opgebouwd met onze klanten, ondersteund door onze aanwezigheid in 66 landen.
 
In aanvulling op kredietverzekering biedt Coface in Nederland handelsinformatie en incasso. In bepaalde landen maakt ook factoring onderdeel uit van onze credit management oplossingen.

 

Coface is een wereldleider op het gebied van kredietverzekering, die bijdraagt aan de continuïteit van bedrijven en aan het creëren van duurzame welvaart wereldwijd.
Wij maken debiteurenrisico's inzichtelijk en helpen onze klanten bij het anticiperen op en het evalueren van risico's, zodat ze de juiste beslissingen kunnen nemen.

Het kantoor in Nederland van Coface is gevestigd in Breda, waar circa 85 medewerkers werkzaam zijn om uw belangen te behartigen.

Productbeschrijving

EasyLiner is een eenvoudige online kredietverzekering die u beschermt tegen onbetaalde facturen in binnen- en buitenland. Dit unieke product is speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven.

De prijs is afhankelijk van uw omzet, uw bedrijfsprofiel (incl. handelssector, aantal debiteuren) en de opties die u selecteert. Door het niveau van dekking te bepalen dat aansluit op uw behoeften, ontvangt u, binnen enkele minuten, online een prijs.

 

EasyLiner is ontwikkeld met eenvoud in het achterhoofd, vooral bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven. U ontvangt online een offerte, krijgt ondersteuning wanneer u die nodig heeft en ontvangt binnen enkele minuten een contract op maat.

Of het nu is tijdens het aanvragen van een offerte, of wanneer u uw contract aan het lezen bent, een speciaal ingerichte helpdesk is beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden. Wanneer uw contract is getekend, zult u via onze helpdesk alle details ontvangen voor het verkrijgen van dekking.  

 

Dat is uiteraard mogelijk. Neem contact op met uw assurantietussenpersoon, die u de juiste link zal doorsturen voor het afsluiten van uw EasyLiner polis. Heeft uw assurantietussenpersoon deze nog niet, dan kan hij deze vrij opvragen via: info@coface-easyliner.nl 

In uw polis vindt u onder de Specifieke Voorwaarden uw ingangsdatum. Indien u vóór de 15e van de maand uw offerte heeft aangevraagd, zal de ingangsdatum de 1e van de desbetreffende maand zijn. Indien u dit ná de 15e van de maand heeft gedaan, zal de ingangsdatum de 1e van de volgende maand zijn.  

U kunt op al uw binnen- en buitenlandse klanten dekking aanvragen, tenzij er sprake is van een verbonden onderneming, een particulier en een overheidsdebiteur.

Vrijwel alle gebruikelijke landen ter wereld vallen onder de verzekeringsdekking. De lijst van geaccepteerde landen vindt u terug in onze online tool Cofanet, waar u een @rating of een kredietlimiet aanvraagt op uw klant. Staat het land waar uw klant is gevestigd niet in de lijst? Dan bieden wij geen dekking aan op dit land.

Ervaring met het in gebreke blijven van bedrijven leert dat zelfs klanten waarvan u denkt ze goed te kennen, in financiële moeilijkheden kunnen geraken waardoor ze hun facturen niet meer betalen. Juist als het onverwacht is, is de impact vaak groot. Daarom adviseren wij, zonder uitzondering, uw gehele debiteurenportefeuille ter verzekering aan te bieden en zo uw risico's maximaal te beperken. Onze aantrekkelijke premiestelling is ook gebaseerd op spreiding in de verzekerbare omzet.  

 

Om verzekeringsdekking te krijgen moet u een @rating of kredietlimiet hebben op de klant voordat u goederen verzendt of diensten levert aan de desbetreffende klant. Om te voorkomen dat de door u benodigde dekking niet wordt afgegeven, kunt u hierop reeds anticiperen door een @rating of kredietlimiet aan te vragen voordat u het verkoopcontract ondertekent of zelfs voordat u de potentiële klant voor acquisitie benadert.

@rating X = geen dekking mogelijk

@rating R = € 10.000

@rating @ = € 20.000

@rating @@ = € 50.000

@rating @@@ = € 100.000

Dat is een moeilijke vraag, daar het afhangt van uw specifieke klanten en van uw handelssector. Om te voorkomen dat u een contract afsluit dat u achteraf als teleurstellend ervaart, hebben wij een zogenoemde 'opt-out clausule' opgenomen in de EasyLiner polis. Indien na aanvang van de polis ons dekkingspercentage minder dan 65% bedraagt, bent u tot 30 dagen na ingangsdatum van de polis vrij om deze met terugwerkende kracht te beëindigen.

Wanneer wij geen dekking afgeven, dan raden wij u aan geen zaken te doen op basis van leverancierskrediet. Echter, wanneer u besluit dat wel te doen en u met een onbetaalde vordering achterblijft, dan kunt u deze vordering alsnog bij ons ter incasso indienen. Hiervoor worden dan wel additionele kosten in rekening gebracht.  

Er geldt een vaste prijs van € 24,- per kredietlimiet wanneer u buiten de bandbreedte van het aantal kredietlimieten in uw pakket komt. Wij raden u aan om vooraf uw aantal debiteuren zo goed mogelijk in te schatten. De all-in prijs vooraf is altijd voordeliger dan de kosten achteraf.

Zodra u in kennis wordt gesteld van een gebeurtenis of mogelijke situatie die leidt tot een verslechtering van de financiële positie van uw klant, dan dient u dit te melden via Cofanet. Dit moet ook uiterlijk 10 dagen na de vervaldatum van de oudste factuur.

In geval van een geschil, zal de dekking niet worden afgewezen, maar wij zullen deze opschorten tot u en uw klant het eens zijn geworden over het te betalen bedrag.

Wij zullen het dekkingspercentage toepassen op het gedekte verlies.

Indien wij meer incasseren dan het bedrag van de schadevergoeding die u heeft ontvangen, dan betalen wij het verschil tot maximaal het totale bedrag van uw facturen.

Kredietlimietkosten (onderzoek en analyse), incassokosten en poliskosten.

De prijs die u online heeft ontvangen is inclusief de verzekeringspremie, de kredietlimietkosten, incassokosten en de poliskosten (excl. assurantiebelasting en BTW), voor het door u opgegeven profiel.

Voordelen

Het toevoegen van een pandhouder op uw polis is kostenloos en kan ook plaatsvinden nadat u uw polis heeft getekend, een en ander op basis van een kopie pandakte en de bijbehorende gegevens van de bank.  

 

Als extra zekerheid voor uw bank, kan op uw polis slechts één pandhouder worden benoemd. Op die manier is er geen risico op belangenverstrengeling tussen banken.

Wij zullen uw klanten niet meedelen dat u verzekerd bent wanneer wij contact met hen opnemen om onze informatie te actualiseren. En wanneer wij dat wel doen, dan zullen wij altijd vooraf uw toestemming daarvoor vragen. U kunt besluiten om deze informatie zelf wel te delen om het signaal af te geven dat u een actief incassobeleid heeft, of als bewijs voor gezond credit management.

Op onze website kunt u gratis analyses over landenrisico's en de handelsomgeving van de meeste landen wereldwijd raadplegen. Daarnaast kunt u ook onze nieuwste sector studies downloaden op onze website.

Online offerte

Wij adviseren u de bedrijfsactiviteit te selecteren die het beste aansluit bij uw onderneming. In het scherm 'contactgegevens' kunt u uw bedrijfsactiviteit zelf nader specificeren.

U kiest de activiteit waarmee u de meeste omzet genereert. In het scherm 'contactgegevens' kunt u uw bedrijfsactiviteit zelf nader specificeren.

Natuurlijk. De offerte is 30 dagen geldig. Gedurende deze 30 dagen kunt u uw bedrijfsprofiel en de opties die u heeft geselecteerd nog aanpassen. De prijs zal vervolgens worden herberekend. Na 30 dagen vervalt de offerte en verdwijnen de gegevens die u heeft ingevoerd. U zult uw gegevens opnieuw moeten invullen om een nieuwe offerte te genereren.

Definities

Verzuim is de situatie dat uw debiteur een factuur niet heeft betaald op de datum, in de valuta en op de plaats zoals bepaald in de verkoopovereenkomst, tenzij de niet-betaling het gevolg is van de insolventie van de debiteur.

 

Onder verkopen wordt verstaan de verkoop van zaken of de verrichting van diensten overeenkomstig de bepalingen uit de door de debiteur geaccepteerde verkoopovereenkomst.

 

Een verbonden onderneming is elke onderneming:

 • waarop u direct of indirect bepalende invloed op de bedrijfsleiding kunt uitoefenen;
 • die direct of indirect bepalende invloed op uw bedrijfsleiding kan uitoefenenen;
 • waarop direct of indirect één of meer dezelfde (rechts)personen bepalende invloed kunnen uitoefenen die ook op uw onderneming bepalende invloed uit kunnen oefenen.

 

Een risicoverzwarende omstandigheid is elke omstandigheid of gebeurtenis die u ter kennis komt, die heeft geleid tot een verslechtering van de kredietwaardigheid van uw debiteur of daartoe zou kunnen leiden, waaronder maar niet uitsluitend:

 • het onbetaald blijven van vervallen cheques of wissels;
 • een stornering wegens ontoereikend saldo;
 • een sterke en/of plotselinge verslechtering van het betalingsmoraal;
 • het begin van gerechtelijk incasso respectievelijk het instellen van een rechtsvorderingen tegen de debiteur;
 • het inschakelen van een incassobureau of een advocaat voor het incasseren van een vordering.

  

Een politiek risico doet zich voor wanneer de niet-betaling van een of meer facturen het directe of indirecte gevolg is van een van de volgende omstandigheden:

 • een oorlog, al dan niet verklaard, waar het land van de debiteur bij betrokken is;
 • het ontstaan van een oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, opstand, terrorisme of een situatie of gebeurtenis met dezelfde betekenis of hetzelfde gevolg als de eerder genoemde situaties;
 • elke maatregel van de wetgever van uw land die de export verhindert;
 • elke overheidsmaatregel die de import, de betaling door uw debiteur of het doorvoeren van die betaling verhindert;
 • wisselkoersfluctuaties en devaluaties.

 

Een particulier is elk persoon die zaken of diensten afneemt anders dan voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

De zaken en diensten, waarop de verkoopovereenkomst betrekking heeft, worden als geleverd beschouwd zodra zij aan de debiteur of zijn lasthebber ter beschikking gesteld of zijn verricht onder de voorwaarden als bepaals in die verkoopovereenkomst.

 

Een debiteur is insolvent, of een insolventie doet zich voor wanneer:

 • het faillissement van de debiteur is uitgesproken óf bij gebrek aan baten is gesloten;
 • aan de debiteur surséance van betaling is verleend;
 • de executie van een vonnis als gevolg van een gerechtelijke veroordeling van de debiteur niet tot volledige betaling van de vordering heeft geleid;
 • zich buiten Nederland omstandigheden voordoen die vergelijkbaar zijn met één of meer van de hiervoor genoemde situaties en die voortvloeien uit de wetgeving van het land waarin de debiteur is gevestigd of kantoor houdt.

 

Dual-use goederen zijn goederen, diensten of technologieën die zowel een civiele als een militaire toepassing kunnen krijgen. Export en doorvoer hiervan is onderworpen aan strenge regels.

 

Elk geval van betwisting van de hoogte of de juistheid van uw vordering, één of meer facturen, of daaraan verbonden rechten voor wat betreft de grondslag of de omvang; dit geldt ook voor wat betreft de grondslag of de omvang voor nog uitstaande verrekeningen van eventuele verplichtingen van uw kant jegens de debiteur.